LITTEROITU TAULU 04

1955
Mutta ku Jumala 1922 laitto
minut sotakirjuriksee. Kun minun
pit kertoa seki, mistä
se alako se kaheksantoista
sota. Siitä ku isännät
ajo torpparit pois
torpiltaa. Punakaartilaiset
siellä, missä ne ol
vallassa, niin ne tappo pappija,
jotka ol Jumalan palavelijoita.

Nii Jumala hävitytti
nii hirveällä tavalla
koko punakaartin. Ei ollu
kehumista toisissakkaa. Ku ottivat
yöpetiltä ja veivät
pettäätä vaste. Minä en ollu
näkemässä sitä. Tämä on kaheksantoista
sova aikasta asijata.

Tämä on minusta kumma,
kun minun pit männä eillä
ijankaikkista elämätä
ja kuolemata kohin. Ku

Jumala tul patsaana maailmaan
tään piene lapsparvesa
kanssa. Ku Jumala on ihmisen
maailmaan laittanna. Ja jos Jumala
olis sillon kuollu, kun
ne sen ristille naulihti,
niin meitä ei kettää ois enneä
tässä maailmassa. En minäkää
olis voinu näin kommeaks
tehä tätä. Tämä manpallopatsas
tul niinku vanhan pyhän

Raamatun jatkoa toivottammaan
teille Jumalan siunausta.
1955
Muttakujumalalaitt
osotakirjuriksekumi
nupitikirtasekimist
äsesotaalkosekahek
satoistasitäkuisänn
ätajotorpparitpoist
orpiltapunakartilai
setsiellämissäneoliv
allassaninetappopapp
ijajotkaolijumalapa
lvelijoitanijumalahä
vityttinihirveällätav
alakokopunakartieioluk
ehumistatoisissakakuo
tivatyöpetiltäveivät
pettävasteenminäollun
äkemässäsitätäonkahek
satoistasoaaikastaas
sijatäonminustakumm
akuminupitimennäeil
läijankaikkistaeläm
äjakuolemakohin…ku
jumalatulipatsanamai
lmatänpienelapsparve
sakansakujumalaonihm
isemailmalaitajajosju
malaolisillokuolluku
nesenristinaulihtisenn
imeitäkettäeiolisehäenät
ässämailmassaenminäkä
olisvoinunnaikommeasti
tehtyätämämanpallopat
sastulinikuvanhapyhä
raamatujatkoatoivota
teillejumalasiunausta
Comments